Quản lý Vòng đời sản phẩm trong phần mềm sản xuất odoo

Hướng dẫn sử dụng

Ứng dụng Quản lý Vòng đời sản phẩm
Quản lý Vòng đời sản phẩm là một trong những ứng dụng được ứng dụng hiệu quả trong Quản lý Sản xuất. Ứng dụng Quản lý vòng đời sản phẩm_PLM trên danh mục chính:
 

Quy trình quản lý Vòng đời sản phẩm trên ứng dụng PLM: 
 
Phần mềm ERP quản lý vòng đời sản phẩm 02
Bài viết liên quan