Phần mềm quản lý sản xuất Odoo: Công việc sản xuất

Hướng dẫn sử dụng

(h) Lệnh làm việc

Lệnh làm việc là các công việc cần phải xử lý trong mỗi lệnh sản xuất theo quy trình sản xuất đã thiết lập sẵn.

Để quản lý các lệnh làm việc, người dùng sẽ sử dụng danh mục Sản xuất >> Hoạt động >> Lệnh làm việc.

Thông tin của một lệnh làm việc bao gồm:

  • Sản phẩm cần sản xuất.
  • SL đã sản xuất/tổng SL cần sản xuất.
  • Mục Hướng dẫn công việc: hiển thị tài liệu hướng dẫn liên quan đến công việc.
  • Mục Sản xuất hiện hành: hiển thị số lượng sản phẩm còn lại cần sản xuất.
  • Mục Theo dõi thời gian: hiển thị các thông tin về thời gian thực hiện lệnh làm việc, bao gồm cả thời gian kế hoạch và thời gian thực tế.

  • Và các thông tin khác.

 

Bài viết liên quan
Đối tác
FPT
VNG cloud
Viettel
HP
Cisco
Voip24h