Phần mềm CRM - Cấu hình danh mục

Hướng dẫn sử dụng

(a) Cấu hình danh mục
(i) Đội ngũ bán hàng

Mục đích: Bộ phận bán hàng có thể được chia thành nhiều đội ngũ bán hàng để dễ dàng và chuyên phụ trách từng giai đoạn của quá trình chăm sóc khách hàng (Dữ liệu tiềm năng, Cơ hội, Báo giá)
Bước 1: Để tạo mới 1 nhóm bán hàng, bạn vào “Cấu hình” và chọn “Nhóm bán hàng”. Hệ thống phần mềm ERPViet sẽ hiển thị danh sách các nhóm bán hàng đã tạo.

Phần mềm CRM - cấu hình danh mục

Bước 2: Kích “Tạo” để tạo mới nhóm bán hàn

Phần mềm CRM

 

Tại đây NSD cần lưu ý các trường:

- Đội ngũ bán hàng: Nhập tên của nhóm (bắt buộc nhập)
- Báo giá: Nếu tích chọn, nhóm này sẽ được hiển thị trong danh sách đội ngũ phụ bán hàng khi tạo báo giá. Nếu không tích chọn, nhóm này sẽ không xuất hiện khi bạn tạo báo giá
- Cơ hội: Nếu tích chọn, khi phân công phụ trách cơ hội, nhóm này sẽ được hiển thị trong danh sách đội ngũ. Nếu không tích chọn, nhóm này sẽ không xuất hiện khi tạo cơ hội
- Dữ liệu tiềm năng: Nếu tích chọn, khi phân công phụ trách dữ liệu tiềm năng, nhóm này sẽ được hiển thị và có thể chọn trong danh sách đội ngũ. Nếu không tích chọn, nhóm này sẽ không xuất hiện trong phần dữ liệu tiềm năng
- Trưởng nhóm: Người chịu trách nhiệm chính
- Bí danh email: Khi tích chọn Cơ hội, trường Bí danh email sẽ hiện ra cho phép nhập 1 địa chỉ email. Bí danh email cho phép, khi bí danh email nhận được 1 email đến, hệ thống sẽ tự động tạo ra 1 cơ hội mới dựa trên email đến.
- Công ty: Chọn công ty mà nhóm bán hàng trực thuộc
- Kích vào Thêm để thêm thành viên cho đội ngũ bán hàng
Sau khi nhập xong thông tin cho đội ngũ bán hàng trên phần mềm ERP, bạn kích “Lưu” ở góc trái màn hình để lưu đội ngũ bán hàng. 

(ii) Kiểu hoạt động

Mục đích: Kiểu hoạt động trong phần mềm CRM được tạo ra giúp mô tả các hành động tiếp theo phải làm trong quá trình quản lí các tiềm năng, cơ hội
- Bước 1: Để tạo mới 1 kiểu hoạt động, bạn vào “Cấu hình” và chọn “Kiểu hoạt động”. Hệ thống phần mềm ERPViet sẽ hiển thị danh sách các kiểu hoạt động đã tạo.

 
Phần mềm CRM
 
- Bước 2: Kích “Tạo” để tạo mới kiểu hoạt động trên phần mềm CRM

Phần mềm CRM
 
Tại đây ta cần nhập các thông tin:
+ Tên kiểu hoạt động
+ Danh mục
Lưu ý: Tự động lên lịch tiếp theo: Cho phép người dùng phần mềm ERP cấu hình sau khi hoàn thành hoạt động được tạo sẽ tạo ra một hoạt động tiếp theo gửi cho khách hàng ngày sau ngày chúng ta hoàn thành hoạt động được thiết lập.

(iii) Các giai đoạn

Mục đích: Cơ hội trong phần mềm CRM của hệ thống ERP sẽ được quản lý theo các giai đoạn. Việc tạo ra các giai đoạn sẽ giúp bạn hiểu rõ được tình hình hiện tại để có một cái nhìn rõ hơn về cơ hội và đi đến các hoạt động kế tiếp như thế nào. 

Bước 1: Để tạo mới giai đoạn, bạn vào “Cấu hình” và chọn “Giai đoạn”. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các giai đoạn đã tạo.

Phần mềm CRM

 
- Bước 2: Kích “Tạo” để tạo mới giai đoạn

Phần mềm CRM

Tại đây, ta nhập thông tin cho các trường:
- Tên giai đoạn: Nhập tên giai đoạn của cơ hội (Bắt buộc nhập)
- Tự động thay đổi xác suất: Khi tích vào ô này, các cơ hội được kéo thả vào giai đoạn này sẽ tự động thay đổi phần trăm xác suất theo trường xác suất nhập ở bên dưới. Nếu không tích, khi các cơ hội ở giai đoạn khác được kéo vào giai đoạn này vẫn giữ nguyên xác suất được đặt ban đầu
- Đóng ở chuỗi trạng thái: Khi tích vào ô, giai đoạn này sẽ được tạm thời gấp lại giữa các trạng thái khác.
- Yêu cầu: Một cơ hội khi được chuyển đến giai đoạn này phải đạt được các yêu cầu của nhập ở đây

(iv) Từ khóa trong phần mềm CRM

Là một thẻ tag để nhóm một nhóm cơ hội có chung đặc điểm với nhau

Phần mềm CRM

- Bước 1: Kích “Tạo” để mới 1 từ khóa, bạn vào “Cấu hình” và chọn “Từ khóa”. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các từ khóa đã tạo.

Phần mềm CRM
 
- Bước 2: Kích “Tạo” để tạo mới từ khóa

Phần mềm CRM
+ Nhập từ khóa
+ Mã màu: Màu của từ khóa
- Bước 3: Kích “Lưu” để lưu lại từ khóa vừa tạo. Khi tạo Cơ hội, Dữ liệu tiềm năng bạn có thể chọn từ khóa đã tạo ở đây để khi tìm kiếm, bạn có thể tìm kiếm nhanh bằng từ khóa đã gán cho Cơ hội, Dữ liệu tiềm năng này.

(v) Lý do thất bại
Qua quá trình chăm sóc, đám phán 1 cơ hội có khả năng sẽ thất bại, khi đó chúng ta cần khai báo lí do thất bại cho cơ hội  để kiểm soát lý do và có khả năng cải thiện và xử lý kịp thời để mang lại hiệu quả cao khi đàm phán với khách hàng.

- Bước 1: Để tạo mới lí do thất bại. Bạn vào “Cấu hình” và chọn “Lý do thất bại”. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các lý do thất bại đã tạo.

Phần mềm CRM

- Bước 2: Kích “Tạo” để tạo mới lý do thất bại

Phần mềm CRM

Nhập tên lý do thất bại
Hiệu lực: Nếu tích vào ô, lí do thất bại sẽ được kích hoạt.

Bài viết liên quan
Khách hàng triển khai ERPViet
Vân Đồn
Hạ Long Port
Vạn Hoa
Cộng Cà Phê
Bà Đen Tây Ninh
Tuy Mai
Hòa Bình Group
Vimid
Homefarm
Amia Beauty
TC Motor
Kangaroo
Biluxury
Hàng không Nội Bài
Golden Gate
Sun Group
VMT Group
Biluxury
Gustavo Gano
Menard Việt Nam
Bà Nà Hills
Hạ Long Park
Asia Park
HBG
Amadora Spa
Thịnh Cường
Sakura Vietnam
Nesta
SIV
Tài Phát
0936 468 469