Chương trình khuyến mãi

Hướng dẫn sử dụng

(d) Quản lý bảng giá

Chức năng này giúp người dùng quản lý được bảng giá bán của từng sản phẩm cho KH. Để tạo bảng giá bán, người dùng thao tác như sau:

1.4.1. Tạo thủ công

 • Bước 1: Người dùng chọn menu Bán hàng >> Sản phẩm >> Bảng giá >> Tạo để mở màn hình tạo mới bảng giá.

 • Bước 2: Nhập tên bảng giá.

 • Bước 3: Kích vào Thêm một dòng để thêm các công thức giá cho bảng giá.

Tại màn hình này, hệ thống cho phép người dùng cấu hình giá bán sản phẩm theo nhiều điều kiện áp dụng và tính toán khác nhau. Bao gồm:

+ Áp dụng cho: có 4 lựa chọn:

 • Nếu chọn Tất cả sản phẩm, hệ thống sẽ áp dụng cách tính toán đang cấu hình để tính toán giá bán cho tất cả sản phẩm có trên hệ thống.

 • Nếu chọn Nhóm sản phẩm, hệ thống hiển thị thêm trường thông tin Nhóm sản phẩm cho người dùng chọn nhóm sẽ được áp dụng cách tính toán đang cấu hình.

 • Tương tự khi chọn Sản phẩm và biến thể sản phẩm, hệ thống cũng hiển thị và cho phép người dùng chọn sản phẩm/biến thể được áp dụng.

+ Số lượng tối thiểu: là số lượng nhỏ nhất thỏa mãn để được áp dụng giá.

+ Ngày bắt đầu, ngày kết thúc áp dụng.

+ Giá tính toán: có 3 lựa chọn:

 • Nếu chọn Giá cố định: người dùng nhập giá tương ứng vào thông tin Giá cố định.

 • Nếu chọn Phần trăm (chiết khấu): người dùng nhập phần trăm tương ứng vào thông tin Giá phần trăm.

 • Nếu chọn Công thức: hệ thống sẽ hiển thị thêm các thông tin để cấu hình lên công thức tính giá, trong đó:

  • Dựa trên: người dùng có thể lựa chọn việc giá đang cấu hình sẽ được tính toán dựa trên bảng giá nào (bảng giá bán, giá vốn hoặc một bảng giá khác đã có).

  • Giá mới: người dùng nhập công thức tính toán theo các thông tin hiển thị.

Ví dụ:

+ Kích Lưu và đóng để lưu lại công thức vào bảng giá.

 • Bước 4: Sau khi cấu hình xong các công thức cho bảng giá, kích nút Lưu để lưu bảng giá.

1.4.2. Import bảng giá

 • Bước 1: Người dùng chọn menu Bán hàng >> Sản phẩm >> Bảng giá >> Tạo để mở màn hình tạo mới bảng giá.

 • Bước 2: Nhập tên bảng giá.

 • Bước 3: Kích vào Import bảng giá để mở form import.

 • Bước 4: Thực hiện import:
+ Kích nút Import Template for Product Item để tải về PC file mẫu của bảng giá.
+ Thực hiện nhập thông tin bảng giá vào file theo mẫu.
 
 
+ Kích nút NẠP TẬP TIN và chọn file muốn tải lên.

+ Dữ liệu trong file sẽ được hiển thị.
 
+ Kích nút KIỂM THỬ để kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu tải lên. Nếu tất cả dữ liệu đã đúng, hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Mọi thứ dường như hợp lệ”. Nếu có dữ liệu sai, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo để người dùng sửa file và import lại.
+ Lúc này người dùng kích nút NHẬP để thực hiện import các dữ liệu này vào bảng giá đang thực hiện.
 • Bước 5: Sau khi import xong, kích nút LƯU để lưu bảng giá.
 
Bài viết liên quan
Đối tác
FPT
VNG cloud
Viettel
HP
Cisco
Voip24h