Chương trình phiếu giảm giá

Hướng dẫn sử dụng

(e) Quản lý chương trình khuyến mại

1.5.1. Cấu hình CTKM

Để cấu hình CTKM, người dùng thực hiện các thao tác sau:

 • Bước 1: người dùng chọn menu Bán hàng >> Sản phẩm >> Chương trình khuyến mại >> kích Tạo.

 • Bước 2: Nhập các thông tin của chương trình:

Các thông tin cần lưu ý:

+ Loại: hệ thống cấu hình sẵn các loại khuyến mại thường có, nhân viên chọn 1 trong các loại khuyến mại để cấu hình:

 • Tích luỹ

 • Mua sản phẩm A giảm giá sản phẩm B

 • Sản phẩm

 • Bộ sản phẩm (Combo)

 • Giảm giá theo danh mục hàng hoá

 • Giảm giá theo số lượng mua

 • Giá bán theo số lượng mua

 • Đồng giá

 • Giảm giá theo tổng giá trị đơn hàng

+ Số lần được áp dụng: số đơn hàng được áp dụng CTKM này.

+ Điều kiện đơn hàng: các điều kiện đủ để đơn hàng được áp dụng CTKM:

• Giá trị đơn hàng tối thiểu: ngưỡng dưới của giá trị đơn hàng cần đạt để được áp dụng CTKM.
            • Giá trị đơn hàng tối đa: ngưỡng trên của giá trị đơn hàng cần đạt để được áp dụng CTKM.
            • Ngày bắt đầu: thời gian CTKM bắt đầu có hiệu lực.
            • Ngày kết thúc: thời gian cuối cùng CTKM có hiệu lực.

+ Điều kiện KH: người dùng cấu hình nhóm KH được áp dụng CTKM, nếu không có cấu hình thì tất cả KH đều được áp dụng CTKM.

+ Chi tiết chương trình: khi chọn loại khuyến mại phía trên thì phần chi tiết chương trình sẽ hiển thị tương ứng. Người dùng chọn thông tin của chi tiết chương trình.

 • Bước 3: Kích Lưu để lưu CTKM ở trạng thái Nháp.

 • Bước 4: Kích Kích hoạt để kích hoạt CTKM. CTKM chuyển sang trạng thái Đang hoạt động và người dùng đã có thể áp dụng CTKM này cho KH tại các đơn bán hàng.

1.5.2. Các loại CTKM

a, Loại tích luỹ

 • Loại tích luỹ: khi chọn loại là tích luỹ, hệ thống hiển thị thêm trường thống tin về loại tích luỹ:

+ Tích luỹ theo doanh thu: khi áp dụng CTKM với loại này, hệ thống cho phép người dùng tích luỹ dần doanh thu qua các đơn để đạt đủ doanh thu điều kiện để áp dụng CTKM

+ Tích luỹ theo sản phẩm: khi áp dụng CTKM với loại này, hệ thống cho phép người dùng tích luỹ theo sản phẩm ở mục điều kiện áp dụng.

 • Điều kiện áp dụng:

+ Nhóm sản phẩm: hệ thống hiển thị những nhóm sản phẩm đã có trên hệ thống, người dùng chọn 1 nhóm sản phẩm.

+ Nhóm sản phẩm khuyến mại: hệ thống hiển thị những nhóm sản phẩm khuyến mại đã khai báo trên hệ thống, người dùng chọn 1 nhóm sản phẩm khuyến mại.

+ Sản phẩm: hệ thống hiển thị những sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm khuyến mại đã chọn. Trường hợp người dùng không chọn nhóm sản phẩm khuyến mại (để trống trường này) thì khi chọn sản phẩm, hệ thống sẽ hiển thị những sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm được chọn.

+ Loại tích luỹ theo điều kiện có 2 loại:

 • Số lượng: khi chọn loại tích luỹ này, hệ thống cho phép người dùng tích luỹ dần số lượng mua của sản phẩm điều kiện theo từng đơn, đến khi đạt số lượng điều kiện sẽ được áp dụng CTKM.

 • Doanh thu: khi chọn loại tích lũy này, hệ thống cho phép người dùng tích luỹ dần doanh thu của sản phẩm điều kiện theo từng đơn, đến khi đạt doanh thu điều kiện sẽ được áp dụng CTKM.

+ Số lượng tích luỹ đạt: trường hợp người dùng chọn loại tích luỹ là số lượng, người dùng nhập số lượng điều kiện tại trường dữ liệu này.

+ Doanh thu tích luỹ đạt: trường hợp người dùng chọn lại tích luỹ là doanh thu, người dùng nhập tổng doanh thu điều kiện tại trường dữ liệu này.

 • Áp dụng: tại đây người dùng cấu hình thông tin sản phẩm được tặng.

+ Nhóm sản phẩm: hệ thống hiển thị những nhóm sản phẩm đã có trên hệ thống, người dùng chọn 1 nhóm sản phẩm.

+ Nhóm sản phẩm khuyến mại: hệ thống hiển thị những nhóm sản phẩm khuyến mại đã khai báo trên hệ thống, người dùng chọn 1 nhóm sản phẩm khuyến mại.

+ Sản phẩm: hệ thống hiển thị những sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm khuyến mại đã chọn. Trường hợp người dùng không chọn nhóm sản phẩm khuyến mại (để trống trường này) thì khi chọn sản phẩm, hệ thống sẽ hiển thị những sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm được chọn.

+ Số lượng áp dụng: số lượng sản phẩm được tặng.

 

b, Mua sản phẩm A giảm giá sản phẩm B

 • CTKM này áp dụng cho trường hợp mua sản phẩm giảm giá sản phẩm.
 • Điều kiện:

+ Nhóm sản phẩm: hệ thống hiển thị những nhóm sản phẩm đã có trên hệ thống, người dùng chọn 1 nhóm sản phẩm.

+ Sản phẩm: khi chọn sản phẩm, hệ thống sẽ hiển thị những sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm được chọn.

+ Số lượng yêu cầu: số lượng sản phẩm ít nhất KH cần mua trên 1 đơn hàng để được áp dụng CTKM.

 • Áp dụng:

+ Nhóm sản phẩm: hệ thống hiển thị những nhóm sản phẩm đã có trên hệ thống, người dùng chọn 1 nhóm sản phẩm.

+ Sản phẩm: khi chọn sản phẩm, hệ thống sẽ hiển thị những sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm được chọn.

+ Số lượng áp dụng: số lượng sản phẩm được hưởng chiết khấu

+ Chiết khấu %: số % được chiết khấu

 • Lưu ý: để áp dụng CTKM này, người dùng cần mua số lượng sản phẩm lớn hơn hoặc bằng số lượng yêu cầu. Khi áp dụng CTKM, hệ thống sẽ tính toán và để số lượng yêu cầu (trong cấu hình CTKM) với giá tiền là nguyên giá (giá trên bảng giá), từ những sản phẩm tiếp theo (ví dụ 4,5,…trên cùng 1 đơn hàng) thì sẽ được áp dụng mức chiết khấu theo cấu hình tại mục áp dụng trên CTKM.

 • Khi đơn hàng bán thoả mãn điều kiện của CTKM thì sẽ được áp dụng CTKM theo đúng như cấu hình.


c, Sản phẩm

 • CTKM này áp dụng cho trường hợp mua sản phẩm tặng sản phẩm. Người dùng cần cấu hình những thông tin sau:

 • Điều kiện:

+ Nhóm sản phẩm: hệ thống hiển thị những nhóm sản phẩm đã có trên hệ thống, người dùng chọn 1 nhóm sản phẩm.

+ Nhóm sản phẩm khuyến mại: hệ thống hiển thị những nhóm sản phẩm khuyến mại đã được cấu hình, người dùng chọn 1 nhóm sản phẩm khuyến mại.

+ Sản phẩm: khi chọn sản phẩm, hệ thống sẽ hiển thị những sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm được chọn.

+ Tổng tiền: tổng giá trị của sản phẩm mà KH cần mua để được áp dụng CTKM

+ Số lượng yêu cầu: số lượng sản phẩm ít nhất KH cần mua trên 1 đơn hàng để được áp dụng CTKM

 • Áp dụng:

+ Nhóm sản phẩm: hệ thống hiển thị những nhóm sản phẩm đã có trên hệ thống, người dùng chọn 1 nhóm sản phẩm.

+ Nhóm sản phẩm khuyến mại: hệ thống hiển thị những nhóm sản phẩm khuyến mại đã được cấu hình, người dùng chọn 1 nhóm sản phẩm khuyến mại.

+ Sản phẩm: khi chọn sản phẩm, hệ thống sẽ hiển thị những sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm được chọn.

+ Số lượng áp dụng: số lượng sản phẩm được khuyến mại khi áp dụng CTKM.

 • Khi đơn bán hàng thoả mãn điều kiện của CTKM thì sẽ được áp dụng CTKM theo đúng như cấu hình.

d, Bộ sản phẩm (combo)

 • CTKM này áp dụng cho trường hợp mua bộ sản phẩm tặng sản phẩm. Người dùng cần cấu hình các thông tin sau:

 • Điều kiện:

+ Nhóm sản phẩm: hệ thống hiển thị những nhóm sản phẩm đã có trên hệ thống, người dùng chọn 1 nhóm sản phẩm.

+ Nhóm sản phẩm khuyến mại: hệ thống hiển thị những nhóm sản phẩm khuyến mại đã được cấu hình, người dùng chọn 1 nhóm sản phẩm khuyến mại.

+ Sản phẩm: khi chọn sản phẩm, hệ thống sẽ hiển thị những sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm được chọn.

+ Tổng tiền: tổng giá trị của sản phẩm mà KH cần mua để được áp dụng CTKM

+ Số lượng yêu cầu: số lượng sản phẩm ít nhất KH cần mua trên 1 đơn hàng để được áp dụng CTKM.

 • Áp dụng:

+ Nhóm sản phẩm: hệ thống hiển thị những nhóm sản phẩm đã có trên hệ thống, người dùng chọn 1 nhóm sản phẩm.

+ Nhóm sản phẩm khuyến mại: hệ thống hiển thị những nhóm sản phẩm khuyến mại đã được cấu hình, người dùng chọn 1 nhóm sản phẩm khuyến mại.

+ Sản phẩm: khi chọn sản phẩm, hệ thống sẽ hiển thị những sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm được chọn.

+ Số lượng áp dụng: số lượng sản phẩm được khuyến mại khi áp dụng CTKM.

 • Khi đơn bán hàng thoả mãn điều kiện của CTKM thì sẽ được áp dụng CTKM khuyến mại đúng như cấu hình.

e, Giảm giá theo danh mục hàng hoá

 • CTKM này áp dụng cho trường hợp giảm giá khi mua sản phẩm. Người dùng cần cấu hình thông tin sau:

 • Điều kiện:

+ Nhóm sản phẩm: hệ thống hiển thị những nhóm sản phẩm đã có trên hệ thống, người dùng chọn 1 nhóm sản phẩm.

+ Sản phẩm: khi chọn sản phẩm, hệ thống sẽ hiển thị những sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm được chọn.

+ Chiết khấu: % chiết khấu sản phẩm khi được áp dụng CTKM

+ Số lượng tối đa: số lượng sản phẩm ít nhất KH cần mua trên 1 đơn hàng để được áp dụng CTKM.

 • Khi đơn bán hàng thoả mãn điều kiện của CTKM thì sẽ được áp dụng CTKM khuyến mại đúng như cấu hình.

f, Giảm giá theo số lượng mua

 • CTKM này áp dụng cho trường hợp giảm giá khi mua sản phẩm. Người dùng cần cấu hình thông tin sau:

 • Điều kiện:

+ Nhóm sản phẩm: hệ thống hiển thị những nhóm sản phẩm đã có trên hệ thống, người dùng chọn 1 nhóm sản phẩm.

+ Sản phẩm: khi chọn sản phẩm, hệ thống sẽ hiển thị những sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm được chọn.

+ Chiết khấu: % chiết khấu sản phẩm khi được áp dụng CTKM

+ Số lượng tối đa: số lượng sản phẩm ít nhất KH cần mua trên 1 đơn hàng để được áp dụng CTKM.

 • Khi đơn bán hàng thoả mãn điều kiện của CTKM thì sẽ được áp dụng CTKM khuyến mại đúng như cấu hình.

g, Giá bán theo số lượng mua

 • CTKM này áp dụng cho trường hợp giảm giá khi mua sản phẩm. Người dùng cần cấu hình thông tin sau:

 • Điều kiện:

+ Nhóm sản phẩm: hệ thống hiển thị những nhóm sản phẩm đã có trên hệ thống, người dùng chọn 1 nhóm sản phẩm.

+ Sản phẩm: khi chọn sản phẩm, hệ thống sẽ hiển thị những sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm được chọn.

+ Số lượng: số lượng sản phẩm ít nhất KH cần mua trên 1 đơn hàng để được áp dụng CTKM.

+ Đơn giá: đơn giá của 1 sản phẩm khi được áp dụng CTKM.

Khi đơn bán hàng thoả mãn điều kiện của CTKM thì sẽ được áp dụng CTKM khuyến mại đúng như cấu hình.

h, Đồng giá

 • CTKM này áp dụng cho trường hợp sản phẩm bán đồng giá. Người dùng cần cấu hình thông tin sau:

 • Điều kiện:

+ Nhóm sản phẩm: hệ thống hiển thị những nhóm sản phẩm đã có trên hệ thống, người dùng chọn 1 nhóm sản phẩm.

+ Sản phẩm: khi chọn sản phẩm, hệ thống sẽ hiển thị những sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm được chọn.

+ Đơn giá: đơn giá của 1 sản phẩm khi được áp dụng CTKM.

Khi đơn bán hàng thoả mãn điều kiện của CTKM thì sẽ được áp dụng CTKM khuyến mại đúng như cấu hình.

i, Giảm giá theo tổng giá trị đơn hàng

 • CTKM này áp dụng cho trường hợp giảm giá trên tổng giá trị đơn hàng, người dùng cần cấu hình những thông tin sau:

 • Điều kiện:

+ Giá trị đơn hàng tối thiểu: giá trị đơn hàng tối thiểu để được áp dụng CTKM.

+ Chiết khấu %: % chiết khấu được áp dụng khi được áp dụng CTKM.

+ Giá trị giảm tối đa: số tiền tối đa được giảm khi áp dụng CTKM.

 • Khi đơn bán hàng thoả mãn điều kiện của CTKM thì sẽ được áp dụng CTKM khuyến mại đúng như cấu hình.

 • Lưu ý:

+ Trường hợp giá trị giảm tối đa > số tiền chiết khấu: hệ thống sẽ áp dụng khuyến mại và lấy số tiền được giảm bằng số % trong cấu hình.

+ Trường hợp giá trị giảm tối đa < số tiền chiết khấu: hệ thống áp dụng khuyến mại và lấy số tiền được giảm bằng giá trị giảm tối đa.

 
Bài viết liên quan
Đối tác
FPT
VNG cloud
Viettel
HP
Cisco
Voip24h