Phần mềm tính lương: Tạo Bảng lương

Hướng dẫn sử dụng

(d) Thiết lập Cấu trúc lương

Để thiết lập Cấu trúc lương, người dùng thực hiện:

  • Bước 1: Truy cập danh mục Bảng lương >> Cấu hình >> Lương >> Cấu trúc lương. Hệ thống hiển thị tất cả các Cấu trúc lương đã được thiết lập

l17

  • Bước 2: Kích Tạo để mở màn hình tạo mới cấu trúc lương

l18

  • Bước 3: Người dùng nhập thông tin theo form mẫu. Lưu ý, chắc trường thông tin gạch chân đậm là thông tin bắt buộc:

+ Tên: Tên cấu trúc lương

+ Loại: Loại cấu trúc lương

+ Sử dụng chi tiết ngày làm việc: Ngày làm việc sẽ không được tính/hiển thị trong phiếu lương

+ Báo cáo

+ Thanh toán thông thường: tích chọn nếu thanh toán này là thanh toán phổ biến 

+ Thanh toán: thời gian thanh toán lương: chọn mộtt trong các lựa chọn: hàng tháng, hàng quý, nửa năm mộp,...

+ Sổ nhật ký lương: người dùng chọn sổ nhật ký tương ứng

+ Quy tắc lương: quy tắc đã thiết lập

+ Kết quả chấm công không được trả lương: Người dùng kích Thêm một dòng để chọn kết quả chấm công không được trả lương.

l19

+ Đầu vào khác:

l20

Bài viết liên quan
Đối tác
FPT
VNG cloud
Viettel
HP
Cisco
Voip24h