(c) Khấu hao định kỳ

Hướng dẫn sử dụng

(c) Khấu hao định kỳ

Để thực hiện tính toán khấu hao cho tài sản, người dùng có thể thực hiện bằng 2 cách:

 • Cách 1: Kích nút XÁC NHẬN để chuyển trạng thái của tài sản sang Đang chạy.

+ Hệ thống tính toán các tháng và giá trị khấu hao theo cấu hình của tài sản và hiển thị thông tin này ở mục Bảng khấu hao ở trạng thái Nháp.

+ Đối với các tài sản có ngày bắt đầu khấu hao là ngày đã qua, sau khi tính toán khấu hao xong, người dùng cần chủ động vào ghi sổ các bút toán khấu hao cho các tháng cũ.

 • Cách 2: Kích nút TÍNH KHẤU HAO.

Hệ thống tạm tính giá trị khấu hao các kỳ theo thông tin cấu hình của tài sản và hiển thị thông tin này ở tab Bảng khấu hao ở trạng thái Nháp.

Trong đó: Giá trị khấu hao/kỳ = Giá trị tính khấu hao/n

+ Đối với các tài sản được cấu hình cố định ngày khấu hao, số kỳ khấu hao = n + 1.

>> Giá trị khấu hao/kỳ = Giá trị tính khấu hao/(n+1).

Trong đó:

 • Giá trị kỳ đầu = Giá trị khấu hao/kỳ - (Giá trị khấu hao từ ngày đầu tháng đến ngày bắt đầu tính khấu hao).
 • Giá trị kỳ cuối = Giá trị khấu hao/kỳ + (Giá trị khấu hao từ ngày đầu tháng đến ngày bắt đầu tính khấu hao).

+ Đối với các tài sản được cấu hình fix giá trị khấu hao mỗi tháng, số kỳ khấu hao = n.

>> Giá trị khấu hao từ kỳ đầu đến kỳ (n-1) = Giá trị khấu hao mỗi kỳ (người dùng nhập).

Giá trị khấu hao kỳ cuối = Giá trị tính khấu hao – Giá trị đã khấu hao (n-1) tháng trước đó.

 • Kích vào bản ghi khấu hao: hiển thị thông tin chi tiết khấu hao, ghi bút toán phát sinh.

   •  
 • Lưu ý: Khi tài sản ở trạng thái Đang chạy, người dùng có thể thực hiện các hành động liên quan như thiết lập về nháp, điều chỉnh tài sản, tạm dừng/tiếp tục khấu hao.

+ Thiết lập về nháp:

 • Tại màn hình hiển thị thông tin của tài sản, người dùng kích nút TRỞ VỀ NHÁP: Hệ thống đưa trạng thái của tài sản về Nháp và cho phép điều chỉnh thông tin.

+ Điều chỉnh tài sản (ghi tăng/giảm tài sản):

 • Tại màn hình hiển thị thông tin của tài sản, người dùng kích nút ĐIỀU CHỈNH:

Hệ thống mở màn hình điều chỉnh tài sản và cho phép nhập các thông tin:

 • Lý do điều chỉnh.
 • Ngày.
 • Số lần khấu hao.
 • Số tiền khấu hao
 • Số tiền không khấu hao
  • Hệ thống tính chênh lệch = giá trị điều chỉnh – giá trị tính khấu hao cũ.
  • Nếu nhập giá trị điều chỉnh lớn hơn giá trị khấu hao cũ của tài sản: hiển thị thêm thông tin ghi tăng tài sản, bao gồm:
   • Tài khoản ghi tăng tài sản: mặc định lấy theo tài khoản nguyên giá của tài sản gốc.
   • Tài khoản ghi nhận tăng tài sản.
   • Tài khoản phân bổ, tài khoản chi phí: mặc định lấy theo tài khoản của tài sản gốc.
   • Đối tác: nếu chọn tài khoản ghi nhận tăng tài sản là 331 thì bắt buộc nhập đối tác.

 • Tại màn hình điều chỉnh, sau khi nhập đủ thông tin, người dùng kích nút ĐIỀU CHỈNH: hệ thống ghi nhận việc điều chỉnh tài sản.
 • Nếu chênh lệch < 0 (giảm tài sản):
  • Cập nhật giá trị tính khấu hao = giá trị điều chỉnh – giá trị không tính khấu hao (nếu có).
  • Giá trị tài sản = giá trị chưa khấu hao
  • Ghi bút toán giảm tài sản: N6xx/C241,242
  • Tính toán lại các bản ghi khấu hao chưa chạy
 • Nếu chênh lệch > 0 (tăng tài sản):
  • Tại màn hình thông tin tài sản gốc hiển thị thêm trường Tổng giá trị tăng bằng giá trị chênh lệch.
  • Tự động tạo mới 1 tài sản con của tài sản gốc với giá mua (nguyên giá) bằng giá trị chênh lệch, các thông số khấu hao lấy theo tài sản gốc, các thông tin hạch toán lấy theo thông tin đã nhập khi điều chỉnh, trạng thái là Đang chạy.
  • Giữ nguyên giá trị tính khấu hao của tài sản gốc.
  • Cập nhật giá trị tài sản bằng tổng giá trị chưa khấu hao của tài sản gốc và tài sản con.
  • Tại mục Mua liên quan của tài sản con gắn bút toán ghi tăng tài sản.
 • Tạm dừng/Tiếp tục khấu hao:
 • Tại màn hình hiển thị thông tin của tài sản, người dùng kích nút TẠM DỪNG KHẤU HAO.

 • Hệ thống hiển thị màn hình để nhập ngày tạm dừng. Ngày tạm dừng phải lớn hơn hoặc bằng ngày khấu hao gần nhất.

 • Kích nút TẠM DỪNG:
   •  
  • Trạng thái tài sản chuyển sang Tạm dừng
  • Hệ thống ẩn tất cả bản ghi khấu hao ở trạng thái Nháp, không chạy khấu hao tại các kỳ tiếp theo.
  • Màn hình hiển thị thêm nút TIẾP TỤC KHẤU HAO.

 • Để thực hiện khấu hao cho tài sản đang tạm dừng, người dùng kích nút TIẾP TỤC KHẤU HAO: hệ thống mở màn hình giống như trường hợp điều chỉnh tài sản. Người dùng thực hiện nhập thông tin sau đó kích ĐIỀU CHỈNH:

+ Hệ thống chuyển trạng thái của tài sản sang Đang chạy.

+ Hiển thị lại các bản ghi tính khấu hao ở trạng thái Nháp.

+ Tiếp tục chạy khấu hao cho các kỳ tiếp theo.

Bài viết liên quan
Đối tác
FPT
VNG cloud
Viettel
HP
Cisco
Voip24h