Phần mềm kế toán Odoo: Báo cáo kế toán

Hướng dẫn sử dụng

(r) Báo cáo kế toán

(i) Bảng cân đối kế toán (BCĐKT)

BCĐKT là một Báo cáo tài chính (BCTC) chủ yếu phản ánh tổng quát tình hình tài sản của DN theo giá trị tài sản và nguồn hình thành tài sản tại một thời điểm nhất định (cuối quý, cuối năm). Người ta nói: BCĐKT là bức ảnh chụp nhanh, phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp tại một thời điểm.

  • Bước 1: Tại màn hình Kế toán >> Kích Báo cáo >> Báo cáo tài chính >> Bảng cân đối kế toán (B01-DN)

bctc 1

 

  • Bước 2: Hệ thống hiển thị Bảng cân đối kế toán

+ Bạn kích chọn vào XEM TRƯỚC để xem báo cáo theo mẫu TT200 và có thể xuất file

+ Kích XUẤT EXCEL để xuất file báo cáo về máy tính người dùng.

 

bctc 2

(ii) Lãi/Lỗ

+ Để biết được lãi/lỗ, người ta dụng bút toán kết chuyển

+ Bút toán kết chuyển được thực hiện vào cuối kỳ kế toán (theo Tháng – Quý – Năm) – là việc chuyển các tài khoản kế toán 5 – 6 – 7 – 8 vào tài khoản loại 9 để xác định kết quả kinh doanh lãi – lỗ, tính thuế thu nhập doanh nghiệp cần phải nộp và xác định được lợi nhuận kinh doanh sau thuế.

  • Bước 1: Tại màn hình Kế toán >> Kích Báo cáo >> Báo cáo kiểm toán >> Báo cáo tổng hợp lãi lỗ
 

bctc 3

  • Bước 2: Hệ thống hiển thị kết quả Lãi/Lỗ của DN

+ Bạn kích chọn vào từng mục để xem chi tiết và kích XEM TRƯỚC để xem báo cáo theo mẫu TT200.

+ Kích XUẤT EXCEL để xuất file báo cáo về máy tính người dùng.

 

bctc 4

(iii) Báo cáo sổ cái

  •  Bước 1: Tại màn hình Kế toán >> Kích Báo cáo >> Báo cáo chung >> Báo cáo sổ cái (S03b-DN)

bctc 5

 

  • Bước 2: Nhập điều kiện đầu vào:

+ Từ ngày đến ngày.

+ Tài khoản.

=> Bạn kích BÁO CÁO để xem báo cáo theo mẫu TT200

Kích XUẤT EXCEL để xuất báo cáo về máy tính người dùng.

 

bctc 6
 


(iv) Tuổi nợ phải thu

  • Bước 1: Tại màn hình Kế toán >> Kích Báo cáo >>  Báo cáo KT bán hàng >> Tuổi nợ phải thu
bctc 7

 

  • Bước 2: Hệ thống hiển thị thông tin Tuổi nợ phải thu:

+ Bạn kích XEM TRƯỚC để xem chi tiết báo cáo theo mẫu TT200.

+ Kích XUẤT EXCEL để xuất báo cáo

 

bctc 8
 


(v) Tuổi nợ phải trả

  • Bước 1: Tại màn hình Kế toán >> Kích Báo cáo >>  Báo cáo KT mua hàng >> Tuổi nợ phải trả

bctc 9

  • Bước 2: Hệ thống hiển thị thông tin Tuổi nợ phải trả:

+ Bạn kích XEM TRƯỚC để xem chi tiết báo cáo theo mẫu TT200.

+ Kích XUẤT EXCEL để xuất báo cáo

bctc 10

 

Như vậy bạn đã hoàn thành các thao tác để thiết lập và theo dõi báo cáo kế toán trên phần mềm quản lý kế toán chỉ với một vài thao tác đơn giản. Chúc bạn thành công!

Bài viết liên quan
Đối tác
FPT
VNG cloud
Viettel
HP
Cisco
Voip24h