Phần mềm kế toán Odoo: Báo cáo kế toán

Hướng dẫn sử dụng

(o) Báo cáo kế toán

(i) Bảng cân đối kế toán (BCĐKT)

BCĐKT là một Báo cáo tài chính (BCTC) chủ yếu phản ánh tổng quát tình hình tài sản của DN theo giá trị tài sản và nguồn hình thành tài sản tại một thời điểm nhất định (cuối quý, cuối năm). Người ta nói: BCĐKT là bức ảnh chụp nhanh, phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp tại một thời điểm.
 

 • Bước 1: Tại màn hình Kế toán >> Kích Báo cáo >> Bảng cân đối kế toán
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng kế toán Odoo ERPViet 37 

 • Bước 2: Hệ thống hiển thị Bảng cân đối kế toán

=> Bạn kích chọn vào từng mục để xem chi tiết và có thể xuất file

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng kế toán Odoo ERPViet 38

 
(ii) Lãi/Lỗ

+ Để biết được lãi/lỗ, người ta dụng bút toán kết chuyển

+ Bút toán kết chuyển được thực hiện vào cuối kỳ kế toán (theo Tháng – Quý – Năm) – là việc chuyển các tài khoản kế toán 5 – 6 – 7 – 8 vào tài khoản loại 9 để xác định kết quả kinh doanh lãi – lỗ, tính thuế thu nhập doanh nghiệp cần phải nộp và xác định được lợi nhuận kinh doanh sau thuế.

 • Bước 1: Tại màn hình Kế toán >> Kích Báo cáo >> Lãi và lỗ
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng kế toán Odoo ERPViet 39 

 • Bước 2: Hệ thống hiển thị kết quả Lãi/Lỗ của DN

=> Bạn kích chọn vào từng mục để xem chi tiết và có thể xuất file theo ý muốn

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng kế toán Odoo ERPViet 40

(iii) Số cái

 •  Bước 1: Tại màn hình Kế toán >> Kích Báo cáo >> Sổ cái
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng kế toán Odoo ERPViet 41 

 • Bước 2: Hệ thống hiển thị thông tin Sổ cái

=> Bạn kích chọn vào từng mục để xem chi tiết và có thể xuất file theo ý muốn

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng kế toán Odoo ERPViet 42
(iv) Sổ cái đối tác

 • Bước 1: Tại màn hình Kế toán >> Kích Báo cáo >> Sổ cái đối tác
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng kế toán Odoo ERPViet 43 

 • Bước 2: Hệ thống hiển thị thông tin Sổ cái đối tác

=> Bạn kích chọn vào từng mục để xem chi tiết và có thể xuất file theo ý muốn

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng kế toán Odoo ERPViet 44
(v) Tuổi nợ khách hàng

 • Bước 1: Tại màn hình Kế toán >> Kích Báo cáo >>  Tuổi nợ khách hàng
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng kế toán Odoo ERPViet 45


 

 •  
 • Bước 2: Hệ thống hiển thị thông tin Tuổi nợ khách hàng

=> Bạn kích chọn vào từng mục để xem chi tiết và có thể xuất file theo ý muốn

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng kế toán Odoo ERPViet 46

Như vậy bạn đã hoàn thành các thao tác để thiết lập và theo dõi báo cáo kế toán trên phần mềm quản lý kế toán chỉ với một vài thao tác đơn giản. Chúc bạn thành công!

Bài viết liên quan