Phần mềm tính lương: Cấu hình cấu trúc lương

Hướng dẫn sử dụng

(b) Thiết lập quy tắc Lương

Để thiết lập quy tắc lương, người dùng thực hiện:

  • Bước 1: Truy cập danh mục Bảng lương >> Cấu hình >> Lương >> Quy tắc. Hệ thống hiển thị tất cả quy tắc lương đã được thiết lập

l04

 Kích vào 1 bản ghi để xem chi tiết.

l05

  • Bước 2: Kích Tạo để mở màn hình tạo mới 1 quy tắc lương

l06

+ Tên : Tên cho quy tắc

+ Chuyên mục: chọn nhóm quy tắc lương

+ Mã: sử dụng để dễ dàng viết công thức tính lương

+ Cấu trúc lương: chỉ định  cấu trúc sẽ chứa quy tắc lương này

+ Hiển thị ở phiếu lương: quy tắc lương sẽ hiển thị trong phiếu lương nếu tích chọn ô này

Thông tin chung

+ Điều kiện dựa trên: người dùng chọn điều kiện muốn thực hiện trong mỗi lần tính lương

l07

○ Luôn đúng: nếu chọn điều kiện này, quy tắc sẽ có sẵn trong mọi phép tính lương

○ Phạm  vi: Nếu chọn điều kiện này, hệ thống sẽ hiển thị phạm vi trong một khoảng nào đó để người dùng cấu hình:

l08

∙ Phạm vi dựa trên: tính toán sẽ dựa trên một điều kiện nào đó cho phép, hệ thống đang để mặc định là lương trên hợp đồng của nhân viên. Tuy nhiên, người dùng có thể thay đổi nếu không tính toán dựa trên phạm vi này

∙ Phạm vi tối thiểu: Chỉ định mức lương tối thiếu

∙ Phạm vi tối đa: Chỉ định mức lương tối đa

○ Biểu thức Python: người dùng có thể thiết lập điều kiện tính lương bất kỳ ở đây. Người dùng có thể thấy bảng hướng dẫn để tạo ra các điều kiện Python.

l09

+Tính toán:

Loại tiền : là trường ghi công thức tính toán cho quy tắc lương này. Bao gồm 3 kiểu tính toán

l10

Phần trăm (%): Số tiền được tính toán ra sẽ bằng bao nhiêu phần trăm số tiền mà nó dựa vào để tính toán

∙ Phần trăm dựa trên: chỉ định biến mà người dùng muốn tính phần trăm dựa vào nó ( ví dụ: Tính tiền thưởng dựa vào Lương cơ bản trên hợp đồng )

∙ Số lượng: Số lượng muốn tính toán

∙ Phần trăm (%): Phần trăm tính toán

Giá trị cố định: quy tắc này có 1 mức lương cố định

∙ Số lượng: Số lượng muốn tính toán

∙ Giá trị cố định: Số tiền để tính toán lương

Mã Python: Người dùng có thể thiết lập công thức tính lương tại đây

Kế toán: Người dùng thiết lập các tài khoản để sinh ra bút toán lương tự động.

l11

Bài viết liên quan
Đối tác
FPT
VNG cloud
Viettel
HP
Cisco
Voip24h