(e) Tính lương

Hướng dẫn sử dụng

(e) Tính lương

Để tính lương nhân viên, người dùng thực hiện:

  • Bước 1: Truy cập danh mục Bảng lương >> Phiếu lương >> Tất cả phiếu lương.

Hệ thống hiển thị màn hình tất cả phiếu lương đã tính toán.

l21

  • Bước 2: Kích Tạo để mở màn hình tạo mới phiếu lương nhân viên

l22

+ Nhân viên: Chọn tên nhân viên cần tính toán lương

+ Chu kỳ: khoảng thời gian tính lương

+ Mã phiếu

+ Tên phiếu lương

+ Hợp đồng: hợp đồng có hiệu lực để dựa vào đó tính toán lương

+ Cấu trúc lương: Chọn cấu trúc lương

+ Ngày làm việc: kích Thêm một dòng, chọn kết quả chấm công. Hệ thống tự tính ra số ngày làm việc, số giờ làm việc và tổng tiền dựa trên lương cơ bản

+ Dữ liệu nhập ngoài khác: đối với các khoản lương, thưởng hoặc phạt không cố định, người dùng sẽ nhập chúng vào dữ liệu nhập ngoài khác.

l23

  • Bước 3: Kích Tính lương. Hệ thống tự động tính toán lương dựa trên hợp đồng và quy tắc tại tab Tính toán lương

l24

 

  • Bước 4: Kích Bút toán Nháp

l25

Hệ thống tự động tạo ra bút toán kế toán nháp tại tab Thông tin kế toán

l26

Người dùng kích vào liên kết để xem bút toán phát sinh ở trạng thái Nháp

l27

Như vậy, bạn đã hoàn thành các thao tác để tạo và quản lý phiếu lương nhân viên trên phần mềm quản lý Bảng lương chỉ với một vài thao tác đơn giản. Chúc bạn thành công !

Bài viết liên quan
Đối tác
FPT
VNG cloud
Viettel
HP
Cisco
Voip24h