Quy trình trong phần mềm CRM

Hướng dẫn sử dụng

(b) Chuyển tiềm năng thành cơ hội
  • Bước 1: người dùng chọn menu CRM >> Tiềm năng >> chọn tiềm năng cần xử lý

(Lưu ý: có thể xử lý 1 lúc nhiều tiềm năng).

 

  • Bước 2: Chọn Hành động >> kích Chuyển thành cơ hội.


Hệ thống hiển thị popup chuyển cơ hội.

Các thông tin cần lưu ý:

+ Hành động chuyển đổi:

  • Chuyển thành cơ hội: người dùng sử dụng lựa chọn này hệ thống sẽ chuyển tiềm năng đang xử lý thành 1 cơ hội mới

  • Trộn cơ hội đã tồn tại: người dùng sử dụng lựa chọn này, hệ thống sẽ chuyển tiềm năng đang xử lý thành cơ hội, và trường hợp KH đó đã có cơ hội đang xử lý thì hệ thống sẽ trộn 2 cơ hội với nhau. Khi chọn lựa chọn này, hệ thống hiển thị popup lựa chọn cơ hội cần trộn:

 

Khi đó, hệ thống sẽ trộn 2 tiềm năng (hoặc cơ hội) mà người dùng đã chọn với nhau.

+ Giao những cơ hội này cho:

  • Nhân viên kinh doanh: nhân viên bán hàng

  • Đội ngũ bán hàng: cơ sở bán hàng

+ Khách hàng:

  • Tạo khách hàng mới: khi người dùng sử dụng lựa chọn này, hệ thống sẽ tự động tạo 1 khách hàng mới với thông tin của KH được lấy từ tiềm năng đang xử lý và gắn KH đó vào cơ hội mới được chuyển thành công

  • Liên kết tới 1 KH đã tồn tại: khi người dùng sử dụng lựa chọn này, hệ thống cho phép người dùng lựa chọn một KH đã tồn tại trên hệ thống:Khi đó cơ hội được tạo sẽ gắn với KH là Tạ Mai Loan (ví dụ trên hình).

 

  • Không liên kết tới 1 KH: khi người dùng sử dụng lựa chọn này, cơ hội mới được tạo sẽ không được gắn với KH.

  • Bước 3: Kích Chuyển thành cơ hội:

+ Cơ hội mới được tạo thành công.

+ Tiềm năng vừa xử lý đã chuyển thành cơ hội.

Bài viết liên quan
Đối tác
FPT
VNG cloud
Viettel
HP
Cisco
Voip24h