Phần mềm Quản lý Bảo trì thiết bị: Các danh mục

Hướng dẫn sử dụng

(a) Các danh mục

(i) Đội bảo trì

Tạo Đội bảo trì

 • Bước 1: Tại màn hình Bảo trì >> Kích Cấu hình >> Đội bảo trì

 

 • Bước 2: Hệ thống hiển thị các Đội bảo trì, bạn nhấn vào Tạo

 

 • Bước 3: 

+ Bạn nhập Tên đội bảo trì
+ Chọn các thành viên trong đội
+ Nhấn Lưu

 

(ii) Nhóm thiết bị

 • Bước 1: Tại màn hình Bảo trì >> Cấu hình >> Nhóm thiết bị
 •  Bước 2: Bạn nhấn Tạo
 • Bước 3:

+ Bạn nhập tên Nhóm thiết bị
+ Chọn Người phụ trách
+ Nhấn Lưu

 

(iii) Máy móc, dụng cụ

 • Bước 1: Tại màn hình Bảo trì >> Trang thiết bị >> Máy móc và dụng cụ

 

 • Bước 2: Bạn nhấn Tạo

 

 •  Bước 3:

+ Bạn nhập Tên thiết bị
+ Chọn Danh mục thiết bị
+ Được dùng bởi:

 • Chọn Phòng/Ban: Nếu thiết bị được dùng bởi phòng/ban
 • Chọn Nhân viên: Nếu thiết bị được dùng bởi nhân viên
 • Chọn Khác: Nếu khác 2 trường hợp trên

+ Chọn Đội bảo trì
+ Chọn Kỹ thuật viên
+ Nhập thông tin Sử dụng ở vị trí
+ Chọn Công đoạn sản xuất


Tại tab Thông tin sản phẩm:
+ Chọn Nhà cung cấp
+ Nhập Tham chiếu NCC: Nếu bạn muốn quản lý
+ Nhập Đối tượng
+ Nhập Số sê-ri
+ Chọn Ngày hiệu lực
+ Nhập Giá vốn
+ Chọn Ngày hết hạn bảo hành


Tại tab Bảo trì:
+ Bạn nhập Tần suất bảo trì phòng ngừa
+ Nhập Thời lượng bảo trì
+ Nhập Thời gian trung bình dự kiến giữa các lần hỏng
+ Nhấn Lưu


Khi thiết bị được tạo thì hệ thống tự tính và hiển thị thời gian Bảo trì phòng ngừa tiếp theo.


 


 

Bài viết liên quan