(d) Quản lý cấp phát quỹ phép

Hướng dẫn sử dụng

(d) Quản lý cấp phát quỹ phép

i. Nhân viên tự yêu cầu cấp phát.

Đối với các loại nghỉ có chế độ cấp phát là Yêu cầu cấp phát tự do, nhân viên có thể tự làm yêu cầu để cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Để tạo yêu cầu cấp phát, người dùng thực hiện:

  • Bước 1: Truy cập danh mục Nghỉ phép của tôi >> Yêu cầu phân bổ. Hệ thống hiển thị màn hình tất cả ngày phép được cấp.

np22

  • Bước 2: Kích Tạo để mở màn hình tạo mới
  • Bước 3: Người dùng nhập thông tin theo form. Lưu ý, những trường thông tin gạch chân đậm là trường bắt buộc:

+ Mô tả: Tên loại cấp phát

+ Loại nghỉ phép: người dùng được chọn kiểu nghỉ đã thiết lập ở cấu hình là Yêu cầu cấp phát tự do.

+ Nhập thời lượng.

+ Nhập ghi chú.

np23

  • Bước 4: Kích Lưu. Hệ thống chuyển từ trạng thái của Yêu cầu cấp phát từ Để trình sang Chờ duyệt.

ii. Nhân sự làm yêu cầu cấp phát.

Đối với các loại nghỉ có chế độ cấp phát là Yêu cầu cấp phát tự do hoặc Chỉ được cấp phát bởi Hành chính Nhân sự , chuyên viên nhân sự có thể làm yêu cầu cấp phát cho các nhân viên khác.

Để tạo yêu cầu cấp phát, người dùng thực hiện:

  • Bước 1: Truy cập danh mục Nghỉ phép >> Người quản lý >> Tất cả >> Cấp phát. Hệ thống hiển thị màn hình tất cả ngày phép được cấp của tất cả nhân viên.

np24

  • Bước 2: Kích Tạo để mở màn hình tạo mới.
  • Bước 3: Người dùng nhập thông tin theo form tương tự mục (i).

+ Mô tả: Tên loại cấp phát

+ Loại nghỉ phép: người dùng chọn kiểu nghỉ đã thiết lập ở cấu hình là Yêu cầu cấp phát tự do hoặc Chỉ được cấp phát bởi HCNS.

np25

+ Loại phân bổ: chọn phân bổ thường xuyên hoặc cộng dồn

+ Thời lượng: Số ngày được cấp phát

+ Chế độ:

np26

Theo nhân viên: Cho một nhân viên cụ thể

○ Bởi công ty: Tất cả nhân viên công ty được chỉ định

○ Theo Phòng/Ban: Tất cả nhân viên của bộ phận được chỉ định

○ Theo thẻ nhân viên: Tất cả nhân viên của nhóm nhân viên cụ thể

+ Ghi chú.

  • Bước 4: Kích Lưu. Hệ thống chuyển từ trạng thái của Yêu cầu cấp phát từ Để trình sang Chờ duyệt.

iii. Phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu cấp phát.

Bộ phận quản lý liên quan truy cập vào yêu cầu cấp phát muốn xử lý và thực hiện Phê duyệt hoặc từ chối bằng cách kích nút Duyệt/ Từ chối.

​​​​​​​np27

+ Nếu phê duyệt, yêu cầu chuyển sang trạng thái Đã phê duyệt và hệ thống cộng số ngày được cấp vào quỹ phép của nhân viên tương ứng.

np28

+ Nếu từ chối, yêu cầu chuyển sang trạng thái Bị từ chối.

np29

Bài viết liên quan
Đối tác
FPT
VNG cloud
Viettel
HP
Cisco
Voip24h