Đơn vị sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng

(a) Quản lý khách hàng

Chức năng này giúp người dùng quản lý được thông tin KH, từ đó đưa ra các chính sách bán hàng hợp lý. Để xem thông tin KH, người dùng thao tác như sau:

  • Bước 1: Người dùng chọn menu Bán hàng >> Các hoạt động >> Khách hàng >> Chọn 1 KH để xem thông tin.

Tại đây người dùng có thể kiểm tra được các thông tin xoay quanh khách hàng:

+ Số cơ hội bán hàng liên quan.

+ Số cuộc gặp đã được thực hiện và lên lịch.

+ Số đơn bán hàng.

+ Số công nợ đến hạn.

+ Doanh số phát sinh.

+ …

Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể xem được thông tin như SĐT, địa chỉ,… của KH.

  • Bước 2: Kích nút Tạo để mở màn hình tạo mới khách hàng:

  • Bước 3: Nhập các thông tin của khách hàng: tên, mã, địa chỉ, mã số thuế, số điện thoại, email,…

+ Các liên hệ và địa chỉ: Kích vào nút Thêm để mở màn hình tạo các liên hệ, địa chỉ xuất hóa đơn, địa chỉ giao hàng, địa chỉ khác hay địa chỉ cá nhân liên quan đến khách hàng. Một khách hàng có thể có nhiều liên hệ hay địa chỉ liên quan.

+ Bán và mua: chứa các thông tin liên quan đến hoạt động mua và bán liên quan đến khách hàng như nhóm khách hàng, thông tin chăm sóc khi mua hàng, thông tin điều khoản mua hàng (nếu cũng là nhà cung cấp), vị thế tài chính,…

+ Kế toán: chứa các thông tin về tài khoản ngân hàng và các đầu tài khoản để hạch toán khi phát sinh các hoạt động mua bán.

+ Ghi chú nội bộ: thêm các ghi chú liên quan đến khách hàng (nếu có).

  • Bước 4: Kích nút Lưu để lưu khách hàng vừa tạo.

 
Bài viết liên quan
Đối tác
FPT
VNG cloud
Viettel
HP
Cisco
Voip24h