Phần mềm kế toán Odoo: Chuyển quỹ

Hướng dẫn sử dụng

(n) Kế toán quỹ

Mục đích: Hỗ trợ người dùng quản lý các thông tin hạch toán liên quan đến tiền mặt và ngân hàng như phiếu thu/chi, báo nợ/có, kiểm kê quỹ.

i. Phiếu thu

Để quản lý các phiếu thu, người dùng thực hiện các thao tác:

 • Bước 1: Truy cập vào đường dẫn Kế toán >> Tiền mặt và ngân hàng >> Thu tiền.

 • Bước 2: Trên màn hình sẽ hiển thị tất cả phiếu thu tiền mặt đang có trên hệ thống ở dạng danh sách. 

           Kích vào một bản ghi để xem thông tin chi tiết của phiếu thu.

 • Bước 3: Để tạo một phiếu thu kích nút TẠO. Lúc này màn hình hiển thị giao diện tạo mới.

 • Bước 4: Người dùng nhập các thông tin:

+ Đối tác

+ Người nộp

+ Địa chỉ

+ Diễn giải

+ Chọn sổ nhật ký tài khoản là tiền mặt

+ Ngày hạch toán

+ Ngày chứng từ

+ Tiền tệ (nếu tiền tệ khác VND phải nhập thêm tỷ giá để quy đổi)

+ Khoản mục phí (nếu có)

+ Thông tin hạch toán: 

 • Diễn giải

 • TK nợ (tự động lấy theo sổ nhật ký)

 • TK có (người dùng nhập vào tài khoản phù hợp với phiếu đang hạch toán)

 • Giá trị

 • Bộ phận, khoản mục phí, đối tượng THCP (tập hợp chi phí) (nếu có).

 • Bước 5: Kích LƯU để lưu thông tin phiếu thu ở trạng thái Nháp.

 • Bước 6: Kích XÁC NHẬN để xác nhận và ghi sổ phiếu thu.

Sau khi được xác nhận, phiếu thu chuyển sang trạng thái Đã xác nhận và ghi nhận bút toán liên quan.

 • Bước 7: Kích IN để in phiếu thu.

 

ii. Phiếu chi

Để quản lý các phiếu chi, người dùng thực hiện các thao tác:

 • Bước 1: Truy cập vào đường dẫn Kế toán >> Tiền mặt và ngân hàng >> Chi tiền.

 • Bước 2: Trên màn hình sẽ hiển thị tất cả phiếu chi tiền mặt đang có trên hệ thống ở dạng danh sách. 

            Kích vào một bản ghi để xem thông tin chi tiết của phiếu chi

 • Bước 3: Để tạo một phiếu chi kích nút TẠO. Lúc này màn hình hiển thị giao diện tạo mới.

 • Bước 4: Người dùng nhập các thông tin:

+ Đối tác

+ Mã số thuế

+ Người nhận

+ Địa chỉ

+ Diễn giải

+ Chọn sổ nhật ký tài khoản là tiền mặt

+ Ngày hạch toán

+ Ngày chứng từ

+ Tiền tệ (nếu tiền tệ khác VND phải nhập thêm tỷ giá để quy đổi)

+ Khoản mục phí, khoản mục chi phí  (nếu có)

+ Thông tin hạch toán: 

 • Diễn giải

 • TK nợ (tự động lấy theo sổ nhật ký)

 • TK có (người dùng nhập vào tài khoản phù hợp với phiếu đang hạch toán)

 • Giá trị

 • Bộ phận, khoản mục phí (nếu có)

+ Thông tin thuế (nếu có): 

 • Bước 5: Kích LƯU để lưu thông tin phiếu chi ở trạng thái Nháp.

 • Bước 6: Kích XÁC NHẬN để xác nhận và ghi sổ phiếu chi.

Sau khi được xác nhận, phiếu chi chuyển sang trạng thái Đã xác nhận và ghi nhận bút toán liên quan.

 • Bước 7: Kích IN để in phiếu chi.

iii. Báo nợ

Để quản lý các phiếu báo nợ, người dùng thực hiện các thao tác:

 • Bước 1: Truy cập vào đường dẫn Kế toán >> Tiền mặt và ngân hàng >> Báo nợ.

 • Bước 2: Trên màn hình sẽ hiển thị tất cả phiếu báo nợ đang có trên hệ thống ở dạng danh sách. 

           Kích vào một bản ghi để xem thông tin chi tiết.

 • Bước 3: Để tạo một phiếu báo nợ kích nút TẠO. Lúc này màn hình hiển thị giao diện tạo mới.

 • Bước 4: Người dùng nhập các thông tin:

+ Ngân hàng

+ Đối tác

+ TK ngân hàng

+ Mã số thuế

+ Người nhận

+ Địa chỉ

+ Diễn giải

+ Chọn sổ nhật ký tài khoản là ngân hàng

+ Ngày hạch toán

+ Ngày chứng từ

+ Khoản mục phí (nếu có)

+ Thông tin hạch toán: 

 • Diễn giải

 • TK nợ (tự động lấy theo sổ nhật ký)

 • TK có (người dùng nhập vào tài khoản phù hợp với phiếu đang hạch toán)

 • Giá trị

 • Bộ phận, khoản mục phí (nếu có) 

+ Thông tin thuế (nếu có):  

+ Thông tin chi phí (nếu có): 

 • Bước 5: Kích LƯU để lưu thông tin phiếu báo nợ ở trạng thái Nháp.

 • Bước 6: Kích XÁC NHẬN để xác nhận và ghi sổ.

Sau khi được xác nhận, báo nợ chuyển sang trạng thái Đã xác nhận và ghi nhận bút toán liên quan.

 • Bước 7: Kích IN ỦY NHIỆM CHI để in phiếu ủy nhiệm chi từ ngân hàng đang chọn.

 • Bước 8: Kích IN để in giấy báo nợ mặc định từ phần mềm.

iv. Báo có

Để quản lý các phiếu chi, người dùng thực hiện các thao tác:

 • Bước 1: Truy cập vào đường dẫn Kế toán >> Tiền mặt và ngân hàng >> Báo có.

 • Bước 2: Trên màn hình sẽ hiển thị tất cả phiếu báo có đang có trên hệ thống ở dạng danh sách. 

           Kích vào một bản ghi để xem thông tin chi tiết.

 • Bước 3: Để tạo một phiếu báo có kích nút TẠO. Lúc này màn hình hiển thị giao diện tạo mới.

 • Bước 4: Người dùng nhập các thông tin:

+ Đối tác

+ TK ngân hàng

+ Mã số thuế

+ Người nộp

+ Địa chỉ

+ Diễn giải

+ Chọn sổ nhật ký tài khoản là ngân hàng

+ Ngày hạch toán

+ Ngày chứng từ

+ Khoản mục phí (nếu có)

+ Thông tin hạch toán: 

 • Diễn giải

 • TK nợ (tự động lấy theo sổ nhật ký)

 • TK có (người dùng nhập vào tài khoản phù hợp với phiếu đang hạch toán)

 • Giá trị

 • Bộ phận, khoản mục phí (nếu có)

+ Thông tin chi phí (nếu có): 

 • Bước 5: Kích LƯU để lưu thông tin phiếu báo có ở trạng thái Nháp.

 • Bước 6: Kích XÁC NHẬN để xác nhận và ghi sổ.

Sau khi được xác nhận, phiếu chi chuyển sang trạng thái Đã xác nhận và ghi nhận bút toán liên quan.

 • Bước 7: Kích nút IN để in phiếu báo có mặc định từ phần mềm.

 

v. Kiểm kê quỹ

Để quản lý các đợt kiểm kê quỹ, người dùng thực hiện các thao tác:

 • Bước 1: Truy cập vào đường dẫn Kế toán >> Tiền mặt và ngân hàng >> Kiểm kê quỹ.

 • Bước 2: Trên màn hình sẽ hiển thị tất cả biên bản kiểm kê quỹ đang có trên hệ thống ở dạng danh sách. 

           Kích vào một bản ghi để xem thông tin chi tiết.

 • Bước 3: Để tạo một biên bản kiểm kê quỹ kích nút TẠO. Lúc này màn hình hiển thị giao diện tạo mới.

 • Bước 4: Người dùng nhập các thông tin:

+ Ngày kiểm kê

+ Người chịu trách nhiệm kiểm kê quỹ

+ Thủ quỹ

+ Kế toán trưởng

+ Ghi chú

+ Danh sách kiểm kê bao gồm: Loại tờ tiền, Số lượng, Ghi chú

 • Bước 5: Kích TÍNH TOÁN để hệ thống tính toán số dư TK tiền mặt và số dư TK ngân hàng đến ngày kiểm kê.

 • Bước 6: Kích LƯU để lưu biên bản kiểm kê ở trạng thái Nháp.

 • Bước 7: Kích GỬI XÁC NHẬN để gửi biên bản kiểm kê lên cho người dùng có thẩm quyền xác nhận. Sau khi gửi xong, biên bản có trạng thái là Xác nhận.

 • Bước 8: Người dùng có thẩm quyền kích XÁC NHẬN để xác nhận biên bản kiểm kê. Sau khi thao tác xong, biên bản có trạng thái là Hoàn thành.

 • Bước 9: Khi muốn in biên bản kiểm kê, kích nút IN BIÊN BẢN.

Biên bản in ra sẽ như hình.

 •   Bước 10: Khi muốn hủy biên bản kiểm kê, kích nút HỦY.

 

Bài viết liên quan
Đối tác
FPT
VNG cloud
Viettel
HP
Cisco
Voip24h