(f) Thanh lý tài sản

Hướng dẫn sử dụng

(f) Thanh lý tài sản

Hệ thống ERPViet cung cấp cho người dùng 2 hình thức thanh lý tài sản:

 • Bán tài sản:
 • Bước 1: Trước khi thực hiện bán, người dùng cần tạo bút toán ghi nhận doanh thu N11x/C711,3331 (giá trị thanh lý cho khách hàng).
 • Bước 2: Tạo màn hình thông tin tài sản, kích nút BÁN HOẶC TIÊU HỦY >> Chọn hành động Bán.

 • Bước 3: Nhập tài khoản lỗ (811) và gắn hóa đơn công nợ khách hàng (bút toán bán tài sản đã tạo ở bước 1). Khi gắn hóa đơn, nếu hóa đơn có nhiều dòng chi tiết, hệ thống sẽ hiển thị thêm trường để chọn chi tiết hóa đơn.
 • Bước 4: Kích nút BÁN:

+ Hệ thống kiểm tra tài sản đang được chọn có tài sản con hay không, nếu có đưa ra cảnh báo không được cập nhật trạng thái nhật ký cho tài sản đã gộp, phải chọn sang tiêu hủy.

+ Sau đó hệ thống tạo bút toán phát sinh ở trạng thái Nháp.

    • Ghi nợ tài khoản khấu hao và N811 (giá trị còn lại).
    • Ghi có tài khoản giá trị nguyên giá tài sản.

+ Gắn bút toán ghi giảm tài sản vào mục Liên kết giảm và bảng khấu hao.

+ Gắn bút toán bán tài sản vào tài sản.

+ Trạng thái tài sản chuyển sang Đã đóng.

 • Tiêu hủy tài sản:
 • Bước 1: Tạo màn hình thông tin tài sản, kích nút BÁN HOẶC TIÊU HỦY >> Chọn hành động Tiêu hủy.
 • Bước 2: Nhập tài khoản lỗ (811).

 • Bước 3: Kích nút HỦY: Hệ thống tạo bút toán tiêu hủy ở trạng thái Nháp.

+ Ghi nợ tài khoản giá trị đã khấu hao và N811 (giá trị còn lại).

+ Ghi có tài khoản giá trị nguyên giá tài sản.

+ Gắn bút toán ghi giảm tài sản vào mục Liên kết giảm và bảng khấu hao.

+ Đối với tài sản có tài sản con: hệ thống sinh thêm bút toán giảm cho tài sản con.

+ Trạng thái tài sản chuyển sang Đã đóng.

 

 

 

Bài viết liên quan
Đối tác
FPT
VNG cloud
Viettel
HP
Cisco
Voip24h