Phần mềm Kho Odoo: Thiết lập hoạt động

Hướng dẫn sử dụng

(e) Quản lý điều chuyển nội bộ

Mục đích: Hỗ trợ người dùng quản lý các hoạt động điều chuyển hàng trong nội bộ doanh nghiệp, từ địa điểm này sang địa điểm khác cùng một kho hoặc từ kho này sang kho khác.

Để tạo các phiếu điều chuyển nội bộ, người dùng thực hiện các thao tác:

 • Bước 1: Người dùng tại kho xuất hàng tạo phiếu dịch chuyển đi. 

+ Truy cập đường dẫn Kho vận >> Hoạt động khác >> Dịch chuyển hàng hóa >> Dịch chuyển đi.

+ Kích nút TẠO để mở màn hình tạo phiếu.

+ Nhập các thông tin dịch chuyển:

 • Kho nguồn, địa điểm nguồn.

 • Kho đích, địa điểm đích.

 • Đối tác gửi.

 • Đối tác nhận.

 • Tài liệu nguồn.

 • Ghi chú.

 • Nhập chi tiết phiếu dịch chuyển đi bao gồm: sản phẩm, số lượng dịch chuyển, ghi chú. Hoặc người dùng có thể dùng cách import tương tự cách đã trình bày khi tạo phiếu điều chuyển.

+ Kích nút LƯU để lưu thông tin phiếu dịch chuyển đi ở trạng thái Nháp.

 • Bước 2: Kích nút KIỂM TRA TỒN KHO để hệ thống kiểm tra số lượng tồn kho của các sản phẩm trong phiếu. Nếu đủ, hệ thống chuyển phiếu sang trạng thái Sẵn sàng. Nếu không đủ, trạng thái của phiếu là Chờ.

 • Bước 3: Kích nút GỬI DUYỆT để gửi phiếu dịch chuyển đi đến người có thẩm quyền xác nhận. Lúc này trạng thái của phiếu sẽ là Chờ xác nhận đồng thời hệ thống tạo ra một phiếu xuất kho tương ứng trạng thái Sẵn sàng.

 • Bước 4: Người dùng được phân quyền duyệt kích nút XÁC NHẬN XUẤT KHO để xác nhận phiếu dịch chuyển.

+ Lúc phiếu dịch chuyển đi sẽ ở trạng thái Điều chuyển. 

+ Hệ thống hoàn thành phiếu xuất kho và tạo ra một phiếu dịch chuyển đến trạng thái là Điều chuyển trong đường dẫn Kho vận >> Hoạt động khác >> Dịch chuyển hàng hóa >> Dịch chuyển đến với các thông tin tương ứng.

+ Đồng thời sinh một phiếu nhập kho với trạng thái Sẵn sàng.

 

 • Bước 4: Người dùng tại kho nhận hàng kích vào phiếu dịch chuyển đến và kích nút NHẬN HÀNG để thực hiện nhập hàng vào kho đích và hoàn thành phiếu.

+ Hệ thống chuyển trạng thái của các phiếu dịch chuyển đi, dịch chuyển đến và phiếu nhập kho sang Hoàn thành.


 
Bài viết liên quan
Đối tác
FPT
VNG cloud
Viettel
HP
Cisco
Voip24h