Câu hỏi lớn của doanh nghiệp nhỏ: Nên hay không nên triển khai phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP?
Phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP