Phần mềm quản lý Email Marketing

Phần mềm quản lý Email Marketing

Tạo email marketing tuyệt đẹp

Phân tách cơ sở dữ liệu

Cải tiến các chiến dịch

Dựa vào số liệu thống kê và dữ liệu để gửi email hiệu quả.

 Nhận số liệu thông kê chính xác theo thời gian thực trên mỗi email được gửi đi. Dễ dàng theo dõi số lượng khách hàng tiềm năng, đơn hàng và số doanh thu được tạo, tỷ lệ mở, tỷ lệ thoát, tỷ lệ nhấp, và cải thiện toàn bộ chiến lược tiếp thị. Theo dõi các cơ hội được tạo và kiểm soát doanh thu dự kiến.

Tính năng Nâng cao

Tích hợp hoàn toàn với các ứng dụng