Phần mềm tính lương Odoo: Cấu hình quy tắc lương

Hướng dẫn sử dụng

(a) Cấu hình quy tắc lương

Trong phần này, nhà quản trị doanh nghiệp có thể cấu hình quy tắc tính lương cho nhân viên.

- Bước 1: Bạn vào “Cấu hình” sau đó kích chọn “Quy tắc lương

Phần mềm tính lương Odoo

- Bước 2: Bạn chọn “Tạo” để tạo mới quy tắc tính lương

Phần mềm tính lương Odoo

Bạn nhập các thông tin:

  • Tên quy tắc
  • Danh mục: Chỉ ra nhóm của quy tắc
  • Mỗi quy tắc sẽ tương ứng với một mã duy nhất, bạn nhập vào trường “
Bạn thiết lập quy tắc tính lương ở mục “Chung” và sẽ dựa trên những điều kiện và phương thức tính toán để xây dựng nên quy tắc lương. Tương ứng với mỗi điều kiện thì sẽ có các cách tính toán khác nhau. Hệ thống đưa ra 3 điều kiện
  • Luôn đúng: Khi bạn chọn lựa chọn này thì kết quả của quy tắc tính lương này sẽ luôn bằng giá trị được tính toán ở phần “Tính toán”. Hệ thống sẽ đưa ra các phương thức tính toán dựa trên kiểu tổng số: Phần trăm, giá trị cố định, mã Python. Đây là phương pháp tính toán cho tổng tiền của một quy tắc
      + Phần trăm: Bạn tính tổng tiền dựa trên phần trăm
         Phần trăm dựa trên: Kết quả sẽ bị ảnh hưởng tới một biến số
         Phần trăm: Chỉ ra phần trăm đạt được của tổng tiền của quy tắc
      + Giá trị cố định: Tổng tiền của quy tắc này sẽ luôn là giá trị định nghĩa ở trường này
      + Mã Python: Bạn có thể xác định tình trạng của bạn bằng các biểu thức Python
  • Phạm vi: Chỉ ra một phạm vi để áp dụng quy tắc
  • Biểu thức Python: Bạn có thể xác định tình trạng của bạn bằng các biểu thức Python
Quy tắc con: Bạn có thể xây dựng các quy tắc con của quy tắc hiện tại
- Bước 3: Bạn kích chọn “Lưu” để lưu lại quy tắc lương

Như vậy bạn đã hoàn thành các thao tác để cấu hình quy tắc lương trên phần mềm tính lương chỉ với một vài thao tác đơn giản. Chúc bạn thành công!

Bài viết liên quan